การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ

โพสต์10 พ.ย. 2560 00:20โดยNitikorn phayao2


 ......................…  รู้หรือไม่ว่า? การที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสร้างสะพานไม่ได้มาตรฐาน หรือการซ่อมแซมถนนไม่ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นั้น เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดได้ ศึกษาจากคดีที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้  …
            ๑. สะพานซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เทศบาลจำต้องดูแลให้มีความแข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ การที่เทศบาลละเลยปล่อยให้สะพานผุพังจนเกิดช่องโหว่ เป็นเหตุให้เด็กที่เดินข้ามสะพานตกลงไปในช่องโหว่ดังกล่าว นับว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเทศบาล ถือเป็นละเมิด แม้เด็กคนนั้นจะมีความประมาทอยู่ด้วยก็ตาม เทศบาลก็ยังต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ ส่วนจะมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ (ฎ.๗๖๙/๒๕๑๓)
            ๒. เทศบาลมีหน้าที่ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ เพราะเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชน การที่เทศบาลอ้างว่าไม่ทราบว่ามีทางเท้าเป็นหลุมขนาดใหญ่มากว่าสองปี เป็นเหตุให้คนเดินตกลงไป ถือว่าเทศบาลประมาทเลินเล่อฝ่ายเดียว เป็นละเมิด จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ฏ.๗๖๑/๒๕๑๘)
            ๓. การที่ผู้รับเหมาทำสัญญากับกรุงเทพมหานครเพื่อทำการปรับปรุงถนน การปรับปรุงถนนดังกล่าวแม้ผู้รับเหมาจะได้ทำทางเบี่ยงไว้ แต่มิได้ติดตั้งไฟสัญญาณให้มองเห็นได้ในเวลากลางคืน เป็นเหตุให้ผู้ตายซึ่งขับรถมาตามปกติชนเข้ากับเกาะกลางถนนจนถึงแก่ความตายนั้น ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้รับเหมาและกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจะอ้างว่าตนเป็นเพียงผู้ว่าจ้างไม่ต้องร่วมกับผิดกับผู้รับเหมาหาได้ไม่ เพราะกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (ฎ.๓๐๕๗/๒๕๓๐)
           …  จะเห็นได้ว่าหากหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่จัดทำหรือดูแลบริการสาธารณะ หากละเลยหน้าที่ของตนจนเกิดความเสียหาย แม้ผู้เสียหายจะมีส่วนผิดอยู่บ้าง หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด และแม้หน่วยงานของรัฐนั้นจะว่าจ้างเอกชนให้จัดทำบริการสาธารณะแทน ก็ยังจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอยู่ดี  .. ฉะนั้นเมื่อทราบถึงสิทธิของตัวเองกันแล้ว ได้โปรดกดแชร์เถอะครับรออะไรกันอยู่ (ฮา) เพราะถ้าทุกคนรู้ถึงสิทธิของตัวเองและใช้สิทธิของตัวเองแล้ว เพื่อเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบริการสาธารณะที่ดีไม่แพ้ประเทศทีพัฒนาแล้วแน่นอนครับ  
                                                                
อ้างอิง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 


Comments