หนังสือราชการ


ขออนุเคราะห์ส่งแบบตรวจสอบสิทธิขอรับความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ (Check List)

โพสต์18 มี.ค. 2564 19:52โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2564 19:58 ]ขออนุเคราะห์ส่งแบบตรวจสอบสิทธิขอรับความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ (Check List)

การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

โพสต์16 มี.ค. 2564 20:14โดยNitikorn phayao2

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนา หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว 558 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน  10  แผ่น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียนโดยดำเนินการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 4 หลักสูตร โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มหนึ่งให้บริการรับจ้างเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น และเรียกเก็บค่าว่าจ้างผ่านการโฆษณาเชิญชวนบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว กระทำการรับจ้างเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์แทนผู้อื่นและเรียกเก็บค่าว่าจ้าง อันเป็นกรณีการจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจ้างเข้ารับการอบรม ซื้อขายและหรือเผยแพร่เฉลยแบบทดสอบของการอบรม ทั้งแสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร จ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการของการอบรมออนไลน์ ลักษณะเป็นการกระทำผิดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 84 และมาตรา 91 กระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (1) และมาตรา 15 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งย้ำเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบเรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยในการอบรมออนไลน์ ต่อไป
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จึงขอแจ้งกำชับย้ำเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มิให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายลักษณะการกระทำความผิดวินัยตามกรณีดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัยโดยทันที รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ 


ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และกรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการ

โพสต์10 มี.ค. 2564 00:46โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 01:01 ]


เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ ศธ 04096/ว 2182
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แนวปฏิบัติในการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา        จำนวน 3 แผ่น
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการ จำนวน 3 แผ่น
1. ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปแล้วนั้น ด้วยก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาโดยได้ประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2562 ทั้งหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศดังกล่าวข้างต้น จึงซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. ด้วยได้พบปัญหา อุปสรรค ในการใช้สมุดตรวจราชการของสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแบบตรวจราชการหรือสมุดบันทึกการตรวจราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 หมวด 5 (ว่าด้วยสมุดตรวจราชการ) ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้กับสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจทั้งสองกรณีให้สถานศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ก.พ. 2564 19:23โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2564 22:45 ]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVORLwe_Y_PN58h6aAWFztQ4eSZwZpDOQJiKCBM2dr-L-F6Q/viewform?fbzx=-6667660786633860589
สนง.ก.ค.ศ. ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย QR-Code จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการและประชาชน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้แจ้งให้บุคลกรในสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวต่อไป


  • ศึกษา (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
    1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://bit.ly/3aubWVa
    2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม http://bit.ly/3jjFzMW

https://lh3.google.com/u/0/d/1Ie87JfHp5kO6lpUCRk9ixrg4jSIHHlAJ
การตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

โพสต์16 ต.ค. 2563 01:37โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 01:37 ]


เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  5  แผ่น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฎว่ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดดังกล่าว นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาแล้วเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อ   จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ นัยตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 165, 176, 178 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องและควบคุมกำกับโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการตรวจสอบ ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อสังเกต และเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำรวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทำสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ก.ค. 2561 02:32โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2561 02:34 ]

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน          
          ด้วย สพฐ. ได้รับการร้องขอข้อมูลสนามฟุตซอลโรงเรียน จากสำนักงานคดีปกครอง เพื่อสำรวจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทำสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำสัญญากับบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ว่ามีกี่สัญญา มีใครเป็นคู่สัญญา หน่วยงานฟ้องแล้วหรือถูกฟ้องกี่คดี ผลคดีเป็นอย่างไร่ ขอให้รายงานตามแบบสำรวจด้านล่าง

แบบสำรวจข้อมูลคดีฟุตซอลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2561 20:09โดยNitikorn phayao2ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
         ฉก.คศ. คือ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษภายใต้การดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง สพฐ ที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) มีหน้าที่ในการพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบในทุกด้าน รวมถึงการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงานและดำรงตนได้มีความสุข อย่างยั่งยืน


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

โพสต์24 ธ.ค. 2560 19:52โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 19:53 ]


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560

เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553

(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553

(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอำนวยการ

(2) กลุ่มนโยบายและแผน

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน


ข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์

(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ

(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/295/13.PDF

1-10 of 11