การป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

โพสต์16 มี.ค. 2564 20:14โดยNitikorn phayao2
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนา หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว 558 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน  10  แผ่น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียนโดยดำเนินการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 4 หลักสูตร โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มหนึ่งให้บริการรับจ้างเข้ารับการอบรมออนไลน์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น และเรียกเก็บค่าว่าจ้างผ่านการโฆษณาเชิญชวนบนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว กระทำการรับจ้างเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์แทนผู้อื่นและเรียกเก็บค่าว่าจ้าง อันเป็นกรณีการจ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจ้างเข้ารับการอบรม ซื้อขายและหรือเผยแพร่เฉลยแบบทดสอบของการอบรม ทั้งแสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร จ้าง วาน ใช้ผู้อื่นและหรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการของการอบรมออนไลน์ ลักษณะเป็นการกระทำผิดต่อมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 84 และมาตรา 91 กระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (1) และมาตรา 15 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้งมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งย้ำเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบเรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยในการอบรมออนไลน์ ต่อไป
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จึงขอแจ้งกำชับย้ำเตือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มิให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายลักษณะการกระทำความผิดวินัยตามกรณีดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัยโดยทันที รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้ 


Comments