การตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

โพสต์16 ต.ค. 2563 01:37โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 01:37 ]

เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  5  แผ่น
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฎว่ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและควบคุมหรือกำกับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดดังกล่าว นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในฐานะผู้บังคับบัญชา พิจารณาแล้วเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อ   จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องคำนึงถึงความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้ นัยตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 165, 176, 178 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องและควบคุมกำกับโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการตรวจสอบ ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อสังเกต และเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Comments