ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และกรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการ

โพสต์10 มี.ค. 2564 00:46โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 01:01 ]

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ ศธ 04096/ว 2182
  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แนวปฏิบัติในการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของข้าราชการครู
      และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา        จำนวน 3 แผ่น
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการ จำนวน 3 แผ่น
1. ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปแล้วนั้น ด้วยก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาโดยได้ประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2562 ทั้งหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศดังกล่าวข้างต้น จึงซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. ด้วยได้พบปัญหา อุปสรรค ในการใช้สมุดตรวจราชการของสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแบบตรวจราชการหรือสมุดบันทึกการตรวจราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 หมวด 5 (ว่าด้วยสมุดตรวจราชการ) ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้กับสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจทั้งสองกรณีให้สถานศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
Comments