เมนูหลัก...ร้องทุกข์/ร้องเรียน...


1. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยตนเอง ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
3. ทางโทรศัพท์ 054-421151 ต่อ 30
4. ช่องทาง E-mail : [email protected]
5. ร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่เวบไซต์ http://nitikorn.phayao2.go.th > เมนู ร้องทุกข์/ร้องเรียน

Link น่าสนใจ...ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://www.obec.go.th

หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ.

ระบบตอบข้อหารือ

ศาลปกครอง


 • การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ"

  ⚖️ เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ" ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม 2564 ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 📍 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้ 
  🔹 การบรรยายในหัวข้อ  "บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและการดำเนินงานของศาลปกครอง ในยุค New normal" บรรยายโดย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
     🌐 คลิก https://bit.ly/3D3ooIJ
  🔹 การบรรยายในหัวข้อ  "หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" บรรยายโดย นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
     🌐 คลิก https://bit.ly/3y3LwDq
  🔹 การบรรยายในหัวข้อ "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา" บรรยายโดย นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
     🌐 คลิก https://bit.ly/3xZZOow
  🔹 การบรรยายในหัวข้อ "สัมมนาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา" บรรยายโดย นายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
     🌐 คลิก https://bit.ly/3j4NzTh
  ที่มา : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง


  ส่ง 22 ส.ค. 2564 18:25 โดย Nitikorn phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ/หนังสือเวียน...


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน...


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์...


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความ...


แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประมวลภาพกิจกรรม...


 • การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ" ⚖️ เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ" ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดข ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2564 18:25 โดย Nitikorn phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม...ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นายชาญชัย ทองแสน
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2


กลุ่มกฎหมายและคดี ...
จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางขวัญดาว ไชยมงคล
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดี


ปฏิทินปฏิบัติงาน...


กิจกรรม...
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดซื้อจัดจ้าง...

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

พยากรณ์อากาศจังหวัดพะเยา