ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

สารบัญ

 1. 1 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
  1. 1.1 เงินรายได้สถานศึกษา
  2. 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
  3. 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  4. 1.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  5. 1.5 การประชุม
  6. 1.6 การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  7. 1.7 ค่าสอนพิเศษเกินภาระงาน
  8. 1.8 ใบเสร็จรับเงิน
  9. 1.9 รถราชการ
  10. 1.10 ลูกจ้างชั่วคราว
  11. 1.11 ลูกจ้างประจำ
  12. 1.12 ค่าตอบแทน
  13. 1.13 ค่าสาธารณูปโภค
  14. 1.14 ค่าการศึกษาบุตร
  15. 1.15 ค่ารักษาพยาบาล
  16. 1.16 ค่าเช่าบ้าน
  17. 1.17 ที่ราชพัสดุ
  18. 1.18 เงินทดรองราชการ
  19. 1.19 เงินวิทยฐานะ / เงินประจำตำแหน่ง
  20. 1.20 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
  21. 1.21 น้ำมันเชื้อเพลิง
  22. 1.22 ประกันสังคม
  23. 1.23 ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
  24. 1.24 สำนักงบประมาณ
  25. 1.25 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  26. 1.26 ระเบียบเบิกจ่าย
  27. 1.27 การเงิน การบัญชี และระบบ GFMIS (KTB)
  28. 1.28 การจัดทำบัญชีของสถานศึกษา
  29. 1.29 การจัดซื้อจัดจ้าง

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา

 วันที่เลขที่หนังสือ  เรื่อง ไฟล์
 23 ธันวาคม 2563  ที่ ศธ 04002/ว 5659การใช้จ่ายเงินแะลการจัดทำทะเบีนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  คลิก
 2 มิถุนายน 2563 ที่ ศธ 04006/ว 2018 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก
 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ศธ 04006/ว 676 แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิก
   แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิก
 พฤศจิกายน 2562  คู่มือการดำเนินงานการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)

 คลิก
 15 มีนาคม 2561 ที่ ศธ 04010/ว1273 ขอยกเลิกหนังสือเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
 7 สิงหาคม 2560 ที่ กค 0402.5/033273  ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป คลิก
 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ ศธ 04002/ว 2983  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน คลิก
 7 กันยายน 2548 ที่ กค 0409.6/ว126  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน คลิก

เงินรายได้สถานศึกษา

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
 21 ธันวาคม 2563 ที่ ศธ 04012/ว 33ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
 7 ธันวาคม 2561 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง  การบริจาคผ่านระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ( e -Donation ) คลิก
 26 กรกฎาคม 2561ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 7) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 654) พ.ศ. 2561 คลิก
24 สิงหาคม 2560คำสั่ง สพฐ. ที่ 1341/2560มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาคลิก
5 มิถุนายน 2560ที่ ศธ 04002/ว2310การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลคลิก
  27 มกราคม 2559 ที่ ศธ 04012/ว 6 การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปองคลิก
28 มิถุนายน 2559ที่ กค 0422.3/ว 257ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน คลิก
 13 กรกฎาคม 2559 ที่ ศธ 04006/ว 1190เอกสารประกอบการขอใช้เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้สถานศึกษา)ในการเดินทางไปต่างประเทศคลิก
 4 พฤศจิกายน 2554 ที่ ศธ 04006/พิเศษ 22การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรคลิก
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552คลิก
 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ ศธ 04002/ว2742การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล คลิก
  15 มีนาคม 2550  ที่ ศธ 04012/143ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน คลิก
 30 ตุลาคม 2549 ที่ ศธ 04002/383 การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา คลิก
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรหรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (วงเงินเรี่ยไรเกิน 500,000 บาท ต้องขออนุญาต กคร.จังหวัด) คลิก
 5 ตุลาคม 2549 ที่ กค 0414/ว7509การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ คลิก
 16 กุมภาพันธ์ 2549 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549คลิก
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 คลิก
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526 คลิก


ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
 7 มีนาคม 2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119แนวทางการปฏิัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ คลิก
19 เมษายน 2561 ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 คลิก
13 สิงหาคม 2558การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเครื่องแต่งกายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  คลิก
 16 กันยายน 2553 ที่ กค 0406.4/ว 96รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 คลิก

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553 คลิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  วันที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง ไฟล์
 2 มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 35การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) คลิก
  18 กุมภาพันธ์ 2560  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560   คลิก
 22 ธันวาคม 2559ที่ กค 0408.4/ว 165หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย คลิก
  11 เมษายน 2554 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  คลิก
  26 กรกฎาคม 2550ที่ กค 0409.6/ว 42หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ คลิก
9 กรกฎาคม 2550ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 คลิก
 2 สิงหาคม 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 คลิก
 11 มกราคม 2545 ที่ กค 0530.4/ว 1177แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคลิก


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
 9 มีนาคม 2561ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐคลิก
10 ตุลาคม 2560ที่ กค(กวจ)0405.2/395การจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดืม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐนั้น คลิก
19 ตุลาคม 2559ที่ กค 0408.4/ว 414ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิก
 10 มีนาคม 2559 ที่ กค 0406.4/09398ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิก
29 กันยายน 2557ที่ ศธ 04002/ว 2812การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จายในการจัดงาน คลิก
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 คลิก
22 กันยายน 2549ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559 คลิก
30 มกราคม 2550ที่ กค 0409.7/02000การเบิกค่าลงทะเบียน คลิก
 15 พฤศจิกายน 2550 ที่ กค 0409.6/ว399ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยง เดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ  คลิก

การประชุม

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
3 ตุลาคม 2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว 156ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2563คลิก
  24 มีนาคม 2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 55การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คลิก
29 พฤศจิกายน 2560ที่ กค 0408.4/ว 183 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่8) พ.ศ.2560 คลิก
  4 มีนาคม 2557  ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2557 (ก.ต.ป.น.) คลิก
  พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่่ 3) พ.ศ.2555  คลิก
 22 ตุลาคม 2551 ที่ กค 0406.4/28337เบี้ยประชุมกรรมการ คลิก
   คลิก
 29 มิถุนายน 2548 ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 102การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  คลิก
  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  คลิก
    

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
 15 ตุลาคม 2562ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562คลิก

ค่าสอนพิเศษเกินภาระงาน

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
5 มิถุนายน 2560ที่ ศธ 04002/ว2310การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (การจ่ายค่าตอบแทนสอนเกินภารระงานสอนและหรือค่าสอนพิเศษ) คลิก
11 เมษายน 2551ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 คลิก

ใบเสร็จรับเงิน

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
 21 ธันวาคม 2563 ที่ ศธ 04012/ว 33ซักซ้อมการดำเนินการ กรณีการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการออกใบเสร็จรับเงิน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิก
25 มิถุนายน 2561ที่ ศธ 04002/ว 2635หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและโรงเรียนหน่วยเบิก คลิก
15 มีนาคม 2550ที่ ศธ 04012/ว 43ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงิน คลิก

รถราชการ

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
26 เมษายน 2561ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง คลิก
5 มีนาคม 2561ที่ กค (กวจ) 0405.2/009066ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ คลิก

ลูกจ้างชั่วคราว

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
 1
 24 กรกฎาคม 2560 ที่ ศธ 04009/ว 4562แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560 คลิก
5 มิถุนายน 2560 ที่ ศธ 04002/ว2310การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (การจ้างครูต่างประเทศ, การจ้างครูไทย, การจ่ายค่าตอบแทนครูต่างประเทศ)คลิก
 28 ธันวาคม 2560 ที่ กค 0420/ว 492 คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว คลิก
 25 มกราคม 2555การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ คลิก

ลูกจ้างประจำ

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
   อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2557 คลิก
29 พฤษภาคม 2558ที่ กค 0428/ว 47การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการคลิก
16 กุมภาพันธ์ 2555ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2555คลิก

ค่าตอบแทน

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
12 พฤศจิกายน 2555ที่ กค 0427/ว 136ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ(สอบเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเงินนอกงบประมาณ)คลิก
 25 เมษายน 2549 ที่ กค 0409.6/ว 30ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 (สอบบุคลากรภาครัฐจากเงินงบประมาณ) คลิก

ค่าสาธารณูปโภค

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
19 เมษายน 2562ที่ ศธ 04002/ว1672หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สินคลิก
 19 ธันวาคม 2562 ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว523การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐคลิก
4 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด ที่ กค0402.3/ว18หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สินคลิก 
5 มิถุนายน 2561ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคคลิก

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562คลิก
7 มิถุนายน 2560ที่ นร 0505/ว275มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการคลิก
 30 สิงหาคม 2553 ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 158ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ คลิก

ค่าการศึกษาบุตร

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
12 มิถุนายน 2562พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562คลิก
16 มกราคม 2561ที่ กค 0408.5/ว 27ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560คลิก
 12 มกราคม 2561ที่ กค 0408.5/ว22ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา คลิก
28 มิถุนายน 2559ที่ กค 0422.3/ ว 257ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน คลิก

ค่ารักษาพยาบาล

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
20 กันยายน 2561ที่ กค 0416.2/ว423หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)คลิก
22 สิงหาคม 2561ที่ กค 0416.2/ว372ปรับปรุงและประกาศอัตราบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติมคลิก
 23 กรกฎาคม 2561ที่ กค 0416.4/ว332แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) คลิก
28 มีนาคม 2561ที่ ศธ 04002/ว 1180ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตกลงเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพายาบาล คลิก

 15 มีนาคม 2561 ที่ กค 0416.2/ว134ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการีฝังเข็มและค่าบริหารการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น คลิก
 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ กค 0416.4/ว 76ซักซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน  คลิก
 19 มกราคม 2561 ที่ กค 0416.2/ว33หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  คลิก
 29 ธันวาคม 2560 ที่ กค 0416.2/ว495ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจ วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา คลิก
 21 ธันวาคม 2560 ที่ กค 0416.4//ว 484ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค คลิก
 10 ตุลาคม 2560 ที่ กค 0416.2/ว 393 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา คลิก
 31 สิงหาคม 2560 ที่ กค 0416.4/ว 333หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน คลิก
 20 มีนาคม 2560 ที่ กค 0416.2/ว91กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2) คลิก
  11 ตุลาคม 2559 ที่ กค 0416.2/ว400กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา คลิก
 16 มิถุนายน 2559 ที่ กค 0431.2/ว 246อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ คลิก
 4 ธันวาคม 2556 ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 2อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใ้ช้สำรหับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร คลิก
 4 ธันวาคม 2556  ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 1ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค คลิก
 24 กันยายน 2555 ที่ กค 0422.2/ว 111การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชีหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย คลิก
 30 กันยายน 2553 ที่ กค 0422.2/ว 379หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 คลิก
 26 พฤศจิกายน 2550 ที่ กค 0417/ว 414อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) คลิก
 17 กันยายน 2550 ที่ กค 0417/ว 309อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำรหับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม) คลิก
 24 พฤศจิกายน 2549 ที่ กค 0417/ว 177อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ คลิก
 9 เมษายน 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 130หลักเกณฑ์ และอัตรค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณืผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) คลิก
 20 มีนาคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คลิก

ค่าเช่าบ้าน

 วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ศธ 04002/ว691มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านคลิก
 23 พฤษภาคม 2561 ที่ ศธ 04002/ว 2086การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องการการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ คลิก
 9 มีนาคม 2561 ศธ 04002/ว908มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ คลิก
5 กันยายน 2560ที่ กค 0408.5/ว 147หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560คลิก
16 ตุลาคม 2558ที่ กค 0422.3/ว 122ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ คลิก
 16 ธันวาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 คลิก
 23 กันยายน 2551 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 106 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551 (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2551) คลิก
 1 พฤศจิกายน 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 คลิก
 13 มีนาคม 2549ที่ กค 0409.5/ว 19สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง (ย้ายก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2541)  คลิก
 13 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ กค 0409.5/ว 19  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ คลิก
 20 ธันวาคม 2542 ที่ กค 0526.5/ว 109สิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ.2541 (การขอโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่ถือว่าเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง) คลิก
 22 พฤศจิกายน 2561  คลิก
 9 ตุลาคม 2556 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556  (กรณีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โอนมาสังกัด สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ ถือเป็นการบรรจุครั้งแรก) คลิก
 18 ธันวาคม 2552 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 คลิก
 10 ธันวาคม 2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2550 คลิก
 11 ธันวาคม 2547 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 คลิก
  คู่มือ/องค์ความรู้ เรื่องค่าเช่าบ้านข้าราชการ 2556 คลิก

  ที่ราชพัสดุ

   วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
  20 ธันวาคม 2561ที่ ศธ 04002/ว5846ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุคลิก

    คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 คลิก

  เงินทดรองราชการ

   วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
  25 มิถุนายน 2562 ที่ กค 0410.3/ว61 การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการคลิก

   12 กรกฎาคม 2562 ที่ ศธ 04002/ว 2964ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 คลิก

  เงินวิทยฐานะ / เงินประจำตำแหน่ง

   วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
  8 พฤษภาคม 2563ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2403การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม 2563 ถึงมีนาคม 2563) คลิก

   23 ธันวาคม 2562 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 7621การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)  คลิก

   เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
    23 ธันวาคม 2562 ศธ 04002/ว5602แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2563คลิก
   22 มีนาคม 2562ที่ ศธ 04261/ว 1183การจัดลำดับในการหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิก
    28 ธันวาคม 2561 ที่ ศธ 04002/ว 5987การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิก

   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551คลิก
   28 พฤษภาคม 2561ที่ กค 0411.5/ว 56หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ.2561 คลิก

   พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 คลิก

     28 สิงหาคม 2554 ที่ กค 0420.1/ว 285ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน คลิก
     บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดเพื่อชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 คลิก
    28 กันยายน 2554 ที่ กค 0420.5/28601ขอหารือการหักเงินเดือนและค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้ธนาคาร คลิก

   น้ำมันเชื้อเพลิง

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
   25 มีนาคม 2562ที่ ศธ 04002/ว 1337หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ คลิก

   9 พฤศจิกายน 2561ที่ กค 0403.2/ว 500ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเดติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)คลิก
    9 เมษายน 2561ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจองหน่วยงานภาครัฐ คลิก

   ประกันสังคม

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
    13 เมษายน 2563 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  คลิก
    13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ กค 0414.3/ว 72คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS คลิก
   27 ธันวาคม 2561ที่ กค 0410.3/ว 576แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนคลิก


   ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
   18 พฤษภาคม 2560ที่ กค 0415.5/ว148การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปคลิก

    7 กรกฎาคม 2558 ที่ กค 0410.6/ว 239 การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง คลิก
    30 พฤษภาคม 2557 ที่ กค 0410.2/ว 131การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ คลิก
    20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ กค 0410.2/ว 72แจ้งเปิดให้ใช้งานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง คลิก
   15 มิถุนายน 2552ที่ กค 0410.2/ว 49ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ คลิก
    8 พฤษภาคม 2551ที่ กค 0410.2/ว 42แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศคลิก
    25 กันยายน 2550 ที่ กค 0406.2/ว 66แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเหจ้าหน้าที่ คลิก
   12 กันยายน 2550ที่ กค 0406.7/ว 56 แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน คลิก
    8 มกราคม 2550 ที่ กค 0406.2/ว 1การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คลิก
   26 กันยายน 2549 ที่ กค 0406.2/ว 83หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ คลิก
   25 พฤศจิกายน 2548 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 คลิก
    คำสั่ง สพฐ. ที่ 887/2547มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด คลิก
   18 พฤศจิกายน 2545 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ คลิก
    10 สิงหาคม 2544ที่ กค 0530.7/ว 92แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
    27 กันยายน 2539  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  คลิก
    15 พฤศจิกายน 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  คลิก
    16 มีนาคม 2548 ที่ กค 0406.2/ว 48แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณียานพานะเกิดอุบัติเหตุเสียหาย คลิก
    25 กันยายน 2550 ที่ กค 0406.2/ว 66แนวทางกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คลิก
    30 ตุลาคม 2550 ที่ กค 0406.2/ว 75ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คลิก
    11 เมษายน 2562 คำสั่ง สพฐ. ที่693/2562มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ คลิก
    8 มกราคม 2550 ที่ กค 0406.2/ว 1การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคลิก
    16 มิถุนายน 2551 ที่ กค 0410.2/ว 217การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คลิก
    21 สิงหาคม 2546 ที่ กค 0406.4/ว 245แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คลิก
    20 มิถุนายน 2548 ที่ กค 0406.2/ว 98ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคลิก

   สำนักงบประมาณ

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
    ธันวาคม 2561  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค คลิก
    ธันวาคม 2561  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  คลิก
   มกราคม 2561หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค คลิก
     หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0705/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) คลิก
    29 เมษายน 2558ที่ นร 0704/ว 68การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คลิก
    18 มกราคม 2553 ที่ นร 0705/ว 33 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คลิก
     20 มกราคม 2548 ที่ นร 0702/ว 51  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ คลิก

   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
    6 พฤศจิกายน 2563 ที่ กค 0409.3/ว 540แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน คลิก
    27 ธันวาคม 2562
    ที่ กค 0409.2/
   ว 589
   แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน คลิก
    14 พฤศจิกายน 2561 ที่ กค 0409.2/ว123หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิก
    5 ตุลาคม 2561 ที่ กค 0409.3/ว105หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิก
   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 คลิก
   19 เมษายน 2561 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 คลิก


   ระเบียบเบิกจ่าย

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์

   คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2563คลิก
   16 พฤศจิกายน 2563 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563คลิก
    13 พฤษภาคม 2562  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   คลิก
       


   การเงิน การบัญชี และระบบ GFMIS (KTB)

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
    19 สิงหาคม 2563 ที่ กค 0402.2/ว 140 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) คลิก
    21 มิถุนายน 2562ที่ กค 0410.3/ว 311แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม คลิก

    28 กันยายน 2561 ที่ กค 0402.2/ว 100หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
    22 ตุลาคม 2561แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
    5 ตุลาคม 2561ที่ กค 0414.3/ว 456 แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
    17 สิงหาคม 2561แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS คลิก
    19 มีนาคม 2561การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
   ที่ กค 0402.2/ว 65 ซ้อมความเข้าใจ การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
    11 มกราคม 2561 ที่ กค 0402.2/ว 5หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และนำเงินส่งคลัง คลิก
    15 พฤศจิกายน 2560 ที่ กค 0402.2/ว 178การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม คลิก
    5 กันยายน 2560 ที่ กค 0409.3/ว 338แนวทางการตรวจ สอบภายในสำหรับการรับและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ คลิก
    31 กรกฎาคม 2560ที่ กค 0402.2/ว 116 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) คลิก
   17 ตุลาคม 2559  คลิก
   10 ตุลาคม 2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399 แนวปฏิบัติทาง บัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
    22 กันยายน 2559แนวการตรวจสอบ ภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
    13 กันยายน 2559แนวปฏิบัติในการ บันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online คลิก
    9 กันยายน 2559การกำหนดตัว บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online คลิก
    7 กันยายน 2559 คลิก
    1 กันยายน 2559ที่ กค 0402.2/ว 103 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงิน และรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) คลิก
    6 กรกฎาคม 2559ที่ กค 0406.3/ว 75 หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ คลิก
    16 เม.ย.2563ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว 152  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้งานอุปกรณ์ Token Key สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (CGD directpayment Token Key) คลิก
    3 มีนาคม 2563 ที่ กค 0410.2/ว 15 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี คลิก
    6 มกราคม 2563 ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 2 การกำหนดวันและวีธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน คลิก
    5 เมษายน 2562 ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 29 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 คลิก
    30 มกราคม 2562 ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม คลิก


   การจัดทำบัญชีของสถานศึกษา

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์

   คู่มือตรวจสอบสถานศึกษา ด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. พ.ศ.2560คลิก

   8 สิงหาคม 2515 ที่ กค 0502/24303 การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย (คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515) คลิก

   การจัดซื้อจัดจ้าง

    วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง ไฟล์
    12 มีนาคม 2562 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) คลิก
    11 ธันวาคม 2561 ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว546ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215(3)คลิก
    9 ตุลาคม 2561 ที่ กค 0405.4/ว460แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562คลิก
    3 ตุลาคม 2561 ที่ กค 0405.3/ว453แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐคลิก
    17 กันยายน 2561 ที่ กค 0405.4/ว417แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)คลิก
    6 กันยายน 2561 ที่ กค 0402.5/ว85หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการคลิก
    24 สิงหาคม 2561 ที่ กค 0405.4/ว379กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติมคลิก
    22 สิงหาคม 2561 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561คลิก
    25 มิถุนายน 2561 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว289 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าคลิก
    5 มิถุนายน 2561 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว260แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคคลิก
    4 มิถุนายน 2561 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว259ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560คลิก
    4 มิถุนายน 2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย คลิก
    7 พฤษภาคม 2561  ที่ กค(กวจ)0405.2/ว220การตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 คลิก
    7 พฤษภาคม 2561 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 คลิก
    2 พฤษภาคม 2561 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว208แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา คลิก
    23 มีนาคม 2561 ที่ กค(กวจ)0405.2/ว155แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา คลิก
    14 มีนาคม 2561 ที่ กค 0405.3/ว132แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คลิก
    2 กุมภาพันธ์ 2561 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 คลิก
    6 พฤศจิกายน 2560 ที่ ศธ 04002/ว5000 คลิก
    6 ตุลาคม 2560   กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 คลิก
    8 กันยายน 2560 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง คลิก

   Comments