TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน

โพสต์31 พ.ค. 2561 21:15โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2563 19:44 โดย สุพจน์ ชัยชนะ ]


VTR ประชาสัมพันธ์ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 1. แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการใช้งานระบบ Internet , โปรแกรมเวบเบาวซ์เซอร์เช่น chrome , Firefox เป็นต้น (แนะนำการใช้งานเบื้องต้น)
 2. ดาวน์โหลดคู่มือ แจ้งลิงค์ต่างๆ เช่น
  1. เวบไซต์กลุ่มวินัยและนิติการ http://nitikorn.phayao2.go.th เวบไซต์ระบบ เข้าสู่ระบบ https://www.tepeonline.org
  2. คู่มือการใช้งานระบบ ของผู้ใช้แต่ละสิทธิ์ ผู้พัฒนา
  3. VTR ขั้นตอนการทำงาน สิทธิ์ ผู้พัฒนา (สำหรับ PC)
  4. VTR ประชาสัมพันธ์ระบบพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
  5. ขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมด Flowchart
   1. ครู คลิกเพื่อดู
   2. ครูชำนาญการพิเศษ คลิกเพื่อดู
   3. ครูเชี่ยวชาญ คลิกเพื่อดู
 3. ติดตั้งโปรแกรม Line PC แนะนำการสร้างไอดี Line เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ากลุ่ม 
 4. นำเสนอ
  1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2. เปิด VTR ประชาสัมพันธ์
  3. เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ปี 2561 https://www.tepeonline.org/manual/present-260361.pdf
  4. เรื่อง การใช้ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://www.tepeonline.org/manual/present-26-270361.pdf
 5. เข้าใช้งานระบบตามคู่มือ
 6. ซักถาม - คำแนะนำ

วัตถุประสงค์ "หลักการและเหตุผล"


หลักการและเหตุผล
                 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้สื่อและ การสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                 ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามนโยบาย ระบบหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองหรือโรงเรียน ในบางกรณีอาจนำผลงานนั้นไปนำเสนอเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเมื่อผลงานผ่านการประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หรือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด ทำให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วงดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มศักยภาพ 
                 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการคืนครูสู่ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)" ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ
                 ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
                 ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
                 ๒. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 
                 ๓. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 
                 ๔. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ
                 ๕. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์
  กรอบแนวคิดการพัฒนา
                 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ ออนไลน์ (TEPE Online) เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละตำแหน่ง และความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาตนเอง และส่วนการรับรองความรู้ โดยเริ่มจากความต้องการในการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์การพัฒนา เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาที่มีอย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็น ดำเนินการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (TEPE Online) ตรวจสอบผลการพัฒนา และการทดสอบเพื่อรับรองความรู้
   ระบบการพัฒนา
                 ระบบการพัฒนา ประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก ดังนี้
                 ๑. ระบบสมาชิก ใช้สำหรับให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา
                 ๒. ระบบการพัฒนา เลือกการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ 
                 ๓. ระบบการรับรองความรู้ 
หมายเหตุ : สพฐ.ได้ประกาศจัดตั้งให้มีศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค ๙ ศูนย์ และศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับจังหวัด ๘๔ ศูนย์ รวม ๙๓ ศูนย์
  วิธีการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
                 TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก ดังนี้
                 ๑. ระบบสมาชิก TEPE Online ใช้สำหรับให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกตามความเป็นจริง ประกอบด้วย ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาและรายละเอียดอื่น ๆ ตามคำแนะนำของระบบ 
                 ๒. ระบบการพัฒนา TEPE Online ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการพัฒนา โดยเลือกวัตถุประสงค์ หรือเลือกหลักสูตรการพัฒนา ดำเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนาตามวิธีการที่กำหนดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
                                  ๒.๑ เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการพัฒนา รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ดังนี้
                                                   ๒.๑.๑ หลักสูตรการพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                                   ๒.๑.๒ หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบาย และแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาคประกอบด้วยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Digital Library, การถ่ายทอดสดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา , คลินิกวิชาการ การสอนอ่านเขียนภาษาไทย การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชารัฐ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ VTR Infographic VDO Training
                                                   ๒.๑.๓ หลักสูตร (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 
                                                   ๒.๑.๔ หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
                                                   ๒.๑.๕ หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
                                                   ๒.๑.๖ หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์
                                  ๒.๒ ดำเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตรกำหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre-Test) และทดสอบหลังพัฒนา (Post-Test) เรียนรู้ตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนดในระบบ 
                                  ๒.๓ การทดสอบรับรองความรู้ เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในกรณีที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว สามารถขอวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ได้ตามแต่กรณีโดยดาวน์โหลดได้จากระบบ กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดำเนินการพัฒนาใหม่ได้ 


คู่มือการใช้งานระบบ ของผู้ใช้แต่ละสิทธิ์ ผู้พัฒนา
VTR ขั้นตอนการทำงาน สิทธิ์ ผู้พัฒนา (สำหรับ PC)


ขั้นตอนการพัฒนากลุ่มต่างๆ (Flowchart)

(Flowchart) ครู


https://e-academic.tepeonline.org/images_infomation/A11.jpg

ครูชำนาญการพิเศษ (Flowchart)


https://e-academic.tepeonline.org/images_infomation/A22.jpg

ครูเชี่ยวชาญ (Flowchart)


https://e-academic.tepeonline.org/images_infomation/A23.jpg