ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ"

โพสต์22 ส.ค. 2564 18:08โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 18:25 ]


⚖️ เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ" ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม 2564 ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 📍 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้ 
🔹 การบรรยายในหัวข้อ  "บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและการดำเนินงานของศาลปกครอง ในยุค New normal" บรรยายโดย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
   🌐 คลิก https://bit.ly/3D3ooIJ
🔹 การบรรยายในหัวข้อ  "หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" บรรยายโดย นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
   🌐 คลิก https://bit.ly/3y3LwDq
🔹 การบรรยายในหัวข้อ "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา" บรรยายโดย นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
   🌐 คลิก https://bit.ly/3xZZOow
🔹 การบรรยายในหัวข้อ "สัมมนาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา" บรรยายโดย นายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
   🌐 คลิก https://bit.ly/3j4NzTh
ที่มา : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง


ลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา

โพสต์10 มี.ค. 2564 00:27โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 03:18 ]


ลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จากการประชุมฯคณะทำงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 5) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการลงพื้นที่สถานศึกษาจำนวน 10 แห่งในจังหวัดพะเยา โดยได้กำหนดแบบตรวจสอบอาหารกลางวัน และ อาหารเสริม(นม) ให้คณะทำงานได้ทำการตรวจแก้ไข ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจแก้ไขแล้ว โดยจะนำไปใช้ในการลงพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง (แบบตรวจจะลงให้ในโอกาสต่อไป) ซึ่งในการออกตรวจตามแผนที่กำหนดในเดือนมีนาคม 2563 จะเป็นการลงพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งสถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด

กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินกิจกรรม PLC ประสานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ก.พ. 2564 18:52โดยNitikorn phayao2

เมื่อ 28 ธันวาคม 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินกิจกรรม PLC ประสานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับทาง กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เลขที่ 17 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

15/11/60

โพสต์15 พ.ย. 2560 18:01โดยNitikorn phayao2


              วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม สกสค. ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา

13/11/60

โพสต์13 พ.ย. 2560 18:49โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 17:59 ]


   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

07/11/2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:31โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 00:21 ]

(7 พ.ย. 60) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ , นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข และนายศรัณย์ภพ ไชยจำเริญ ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีนายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายสมรักษ์ วงศ์ชัย รอง ผอ.สพป.พะเยาเขต 2 ข้าราชการ ลูกจ้าง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมต้อนรับ และทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย
ทางกลุ่มงานวินัยและนิติการโดย จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย.
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

1-6 of 6