การฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ"

โพสต์22 ส.ค. 2564 18:08โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2564 18:25 ]

⚖️ เอกสารประกอบการบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการ" ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 13 สิงหาคม 2564 ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 📍 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ดังนี้ 
🔹 การบรรยายในหัวข้อ  "บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและการดำเนินงานของศาลปกครอง ในยุค New normal" บรรยายโดย นายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 
   🌐 คลิก https://bit.ly/3D3ooIJ
🔹 การบรรยายในหัวข้อ  "หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" บรรยายโดย นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
   🌐 คลิก https://bit.ly/3y3LwDq
🔹 การบรรยายในหัวข้อ "หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา" บรรยายโดย นายประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
   🌐 คลิก https://bit.ly/3xZZOow
🔹 การบรรยายในหัวข้อ "สัมมนาคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรทางการศึกษา" บรรยายโดย นายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
   🌐 คลิก https://bit.ly/3j4NzTh
ที่มา : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง


Comments