ลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ร่วมกับ ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา

โพสต์10 มี.ค. 2564 00:27โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2564 03:18 ]

ลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จากการประชุมฯคณะทำงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 4) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 5) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการลงพื้นที่สถานศึกษาจำนวน 10 แห่งในจังหวัดพะเยา โดยได้กำหนดแบบตรวจสอบอาหารกลางวัน และ อาหารเสริม(นม) ให้คณะทำงานได้ทำการตรวจแก้ไข ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจแก้ไขแล้ว โดยจะนำไปใช้ในการลงพื้นที่ทั้ง 10 แห่ง (แบบตรวจจะลงให้ในโอกาสต่อไป) ซึ่งในการออกตรวจตามแผนที่กำหนดในเดือนมีนาคม 2563 จะเป็นการลงพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งสถานศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด