แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ / แก้ไขปรับปรุงข้อมูล 

1. สถานภาพบุคคล
1.5 แบบประวัติบุคคล (ประวัติการแต่งตั้งผู้บริหาร)
2. ขอหนังสือรับรอง
3. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
3.3 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ [ พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานเงินรายได้]
3.4 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย [ พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ / พนักงานเงินรายได้]
3.6 ใบมอบฉันทะ [ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย ]
4. แบบฟอร์มการลา
4.14 แบบใบลาไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการ (ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน)
5. แบบสัญญาต่าง ๆ
6. แบบฟอร์มการลาศึกษา/ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ
7. แบบการขอเปลี่ยนตำแหน่ง
8. การเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ
8.2 แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษา [ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย]
8.7 หนังสือยินยอมชดใช้เงินคืน [พนักงานมหาวิทยาลัย]
9. เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย
10. สวัสดิการการรักษาพยาบาล/ค่าเลาเรียนบุตร
10.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [กทพ.01 ] พนักงานมหาวิทยาลัย]
11. เงินทำขวัญ
12 ปฎิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
3 แบบขอรับเงินเพิ่ม [5316] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
9 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ [แบบ สรจ.3] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
บำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป
ลูกจ้างประจำ
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ (เฉพาะวิทยาเขตปัตตานี/วิทยาเขตภูเก็ต/วิทยาเขตตรัง/วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
กรณีถึงแก่ความตาย [ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ]
3 แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [5309] [ข้าราชการ] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
7 แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต] [สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่]
8 แบบขอรับบำเหน็จตกทอด [ลูกจ้างประจำ] [เฉพาะผู้รับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต]
บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
14. สวัสดิการการรักษาพยาบาล/ค่าเลาเรียนบุตร
14.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [กทพ.01 ] พนักงานมหาวิทยาลัย]
15. เงินทำขวัญ
16.  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ [กบข.]
17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ [กสจ.]
17.3 แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กสจ.004/2)
18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน [กสพ.]
18.1 ใบสมัคร
18.2 Application for Provident Fund Membership (ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
18.3 Notification of Membership Termination (แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
19 ช.พ.ค./ช.พ.ส.
19.8 ใบรับรองแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลออกให้โดยมีตราปั้มของโรงพยาบาล
20 อื่น ๆ


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  2 พ.ย. 2560 21:30 สุพจน์ ชัยชนะ
ċ

ดู
  2 พ.ย. 2560 21:30 สุพจน์ ชัยชนะ
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
สำหรับครู  57 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 ก.ค. 2558 21:24 Nitikorn phayao2
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  84 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ส.ค. 2558 20:20 Nitikorn phayao2
ċ

ดู
  2 พ.ย. 2560 21:30 สุพจน์ ชัยชนะ
ċ

ดู
  2 พ.ย. 2560 21:30 สุพจน์ ชัยชนะ
ċ

ดู
  2 พ.ย. 2560 21:30 สุพจน์ ชัยชนะ